LIÊN HỆ

nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về du lịch và sống ở nước ngoài.
m.me/asylumlinks
or
vận động @alinks. Org

nếu bạn muốn tình nguyện với chúng tôi, vui lòng gửi email đến
tuyển dụng @alinks. Org

để gây quỹ và nếu bạn muốn quyên góp (cảm ơn bạn!) xin vui lòng gửi email
gây quỹ @alinks. Org

nếu bạn muốn nói chuyện với những người được ủy thác của chúng tôi, hoặc về kế toán hoặc quản trị, vui lòng sử dụng
info@alinks. Org

nếu bạn là một tổ chức khác, lợi nhuận kinh doanh hoặc phương tiện truyền thông và muốn làm việc với nhóm của chúng tôi, vui lòng sử dụng
vận động @alinks. Org


alinks, liên kết ở nước ngoài, được tạo và hỗ trợ bởi Asylum Links.
Asylum Links là một tổ chức đoàn kết được đăng ký ở Anh và xứ Wales với tư cách là Tổ chức hợp nhất từ ​​thiện, CIO, với số từ thiện 1181234.