Biết hệ thống giáo dục ở Nam Sudan!

Hệ thống giáo dục ở Nam Sudan được định nghĩa là chi phí thấp. Nó có hiệu quả thấp nhưng một hệ thống có nhu cầu cao. Các chương trình quốc gia, xây dựng nhà nước và xây dựng hòa bình. Những nỗ lực này gây áp lực lớn lên hệ thống giáo dục. Để phát triển, cắt giảm bất bình đẳng và

Tìm hiểu thêm